M. Chashm-Jahan

Certifierad kontrollansvarig i högsta nivå (K)

Alla bygglovspliktiga byggprojekt såsom nybyggnation, tillbyggnader, ombyggnader, fasadändringar, rivningar, markarbeten kräver en erfaren certifierad kontrollansvarig av Byggnadsnämnden.

Jahan med mer än 30 års kunskap inom byggbranschen i Sverige och utomlands och 15 års erfarenhet som besiktningsman, bygglovssamordnare  kan vara din rådgivare inför och under själva byggprojektet.

INGET PROJEKT ÄR FÖR SORT ELLER FÖR SMÅ FÖR OSS

ALLA KUNDER ÄR VÄLKOMNA

för en kostnadsfri konsultation

ring 079 303 25 

 

Den kontrollansvarigas relation till den som utför ett arbete

Den kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Den kontrollansvariga och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Ta del av Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges självständiga ställning under rubriken ”Boverkets författningssamling” i ”Relaterad information”.

Byggherren, projektören eller en anställd hos byggherren kan vara kontrollansvarig förutsatt att den kontrollansvariga inte:

  • själv utför de åtgärder som ska kontrolleras,
  • är nära släkt med den som utför åtgärden,
  • har ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden, eller
  • arbetar inom samma företag som den som utför åtgärden.

Latest News